عارف شیرازی درباغ معرفت نیست!

0
731

عارف شیرازی درباغ معرفت نیست!

صابر ازتبریز  (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، سی ام ژوئن ۲۰۱۵:…  آقای شیرازی بدون رعایت شرم وحیا چنین میگوید: ” سناتور مک کین در پیامش گفت ”رژیم ایران کانون واقعی افراطی گری اسلامی در جهان است و به تأمین مالی تروریسم و دامن زدن به هرج و مرج و نیز کارزارش برای سُلطه در منطقه در عقب نشینی آمریکا ادامه میدهد “. تصاویر اورا که دردیده بوسی باسران داعش گرفته شده، دیده اید وحضورش …

http://iran-interlink.org

باوجودی که توقع دارم که وابستگان رجوی به عفونتی که درویلپنت جمع کردند کمتر نیشتر زده وبوی تعفن آنرا بیش ازاین درفضا منتشر نکرده وازوسط ضرر وزیانی که با این میتینگ وطن فروشانه کرده اند، بگریزند ، اما روزبروز میبینم که توقع هموطنانه وخیرخواهانه ام موردی ندارد وطرف در باغ نیست وآقای عارف شیرازی هم جزو کسانی است که ابدا درباغ نیست!

نوشته ی طولانی ، شعارگونه ورجز مآبانه ی این هموطن ” کنگره جهانی ضد بنیادگرائی در راستای سرنگونی خلیفه ارتجاع “ نام دارد که در رسانه های مجازی سازمان مجاهدین رجوی منتشر شده است.

دراین نوشته که من حدود نصف آنها را نقل قول خواهم کرد، آمده است:

” بنیادگرائی ضد اسلامی ولی با ماسک اسلام بمثابه ”تهدید جدید جهانی” از بیش از ۲۰ سال پیش توسط مقاومت ایران به آن هشدار داده شده و توجهات بین المللی و منطقه ای به عملکردهای فوق العاده مخرب آن معطوف گردید. اما این هشدارها در برخورد با سدّ قطور سیاستهای مماشات گرایانه و استعماری جدی گرفته نشد “.

دراین مورد باید گفت که شما اصل مسئله را که ” تحدید مجدد جهانی ” است ندیده ویا مطرح نکرده اید وبه فرع آن بنام ” تهدید جدید جهانی” پرداخته اید که خواستم دانسته و ملتفت باشید که تمامی این دعواها برای تعریف مرزهای جدیدی است که آمریکا برای یک درصدی های متنعم خود میخواهد و دراین راستا برقدرت ژاندارمی اسرائیل درمنطقه بافزاید .

بقیه ی مسائل ازقبیل تقویت تکفیری ها وتروریستها درخدمت نیت اصلی فوق بوده وفرع برمسئله میباشند وشما هرچقدر تلاش کنید که بمنظور خوش رقصی به این نظام سلطه گر جهانی تعریف وارونه ای از بنیادگرایی ارائه دهید ، تغییری درحقیقت ایجاد نخواهد کرد وگفتار ونوشتارتان بمنزله ی قصد خواب کردن مردم وخیانت بآنها تلقی خواهد شد!

آنها ( سازماندهندگان واقعی) اطلاعی بیش ازشما از فرزندان سلفی نامشروع خود دارند واحتیاجی به توصیه ی تان موجود نیست وتنها ازاین بابت که ادعا کرده باشند که اپوزیسیونی؟؟!! ازایران این حرف ها را میزند، مورد مصرف میتواند داشته یاشد!

جای تعجب دراین نوع نوشته ها ، آوردن مکرر واژه ی استعمار وانتقاد ازآنست که با عملکرد روزانه ی سازمانتان نمیخواند و گویا که برای سردرگم کردن مردم از یک طرف ، وتهدید استعمارگران ازطرف دیگر است تابدینوسیله به آنها بفهمانید که اگر حمایت کامل ازشمانکنند، دست به افشاگری علیه آنها خواهید زد!!!

آقای عارف شیرازی که شایسته نبود همشهری حافظ شیرازی باشد، به نوشتن خود ادامه میدهد:

” …از اینرو گردهمائی پرشکوه و بی نظیر ویلپنت با شرکت بیش از ۶۰۰ تن از قانونگزاران، دولتمردان و شخصیتهای سیاسی و حقوقی تراز اول از گرایشات مختلف و نیز هیئت هائی از ۷۰ کشور و ۵ قاره جهانی به مثابه بزرگترین قدرت نمائی سیاسی سازمان و شورا و سنگین ترین آتشباری مقاومت به قلب خلیفه ارتجاع در تهران محسوب شده که همزمان سیاست مماشات و استمالت با رژیم آخوندی را به چالش کشیده و افشاء نمود…”.

دراین مورد به مخرج مشترک شما با این قانونگزاران و… باید توجه نمود ودریافت که ملاط این نشست ، دلواپسی مشترکی بوده که شما بهمراه آنان ازبرقراری صلح وامنیت درمنطقه دارید!

همچنین:

” ویلپنت فریاد خلقهای بستوه آمده منطقه از بیداد و ستم آخوندی و آلت فعلهای آن و نیز الهام بخش آنها در نبرد سترگشان علیه رژیم آخوندی و مزدورانش بود. ویلپنت ندای وجدانهای بیدار شده بین المللی در مقابل سفاکیت ملایان و بنیادگرایان و شبه نظامیان نشأت گرفته از آنها و مظهر همبستگی بین المللی علیه بنیادگرائی بود. ویلپنت پژواک صدای سرکوب شدگان، زندانیان سیاسی، شکنجه شدگان و در یک کلام ”صدای بی صدایان” و ”بی نام و نشان” هائی که سر بر پای آزادی نهاده و جان فدا کردند بود “.

اینکه مردم منطقه ازدست حکومت ایران ظلم وبیداد دیده اند ادعای چندان معقولی نیست چون:

۱- ابرقدرتی مانند چین به کسی تجاوز نمیکند. ایران حتی یک ابر قدرت مصلحی مانند چین نیست. اعمال ستم ازآن ابر قدرت هایی است که به چیزی جز تصرف جهان قانع نیستند وایران با داشتن بدترین نیت ها هم قادر به انجام چنین کارهایی نیست.

۲- درحالت دوم این ستم مورد ادعای شما زمانی میتواند وجود داشته باشد که ایران یک ژاندارم منطقه ای قدرت های غارتگرباشد که برخورد خود این غارتگران نشان میدهد که چنین چیزی وجود ندارد.

ای دل غافل!

آیا سرهنگ خلبان، سناتور مک کین ومشابهین اش نماینده ی این وجدان های بیدار شده ی بین المللی بودند یا سازمان جوانان یهودیان فرانسه که نقش چشمگیری در خیمه شب بازی ویلپنت بعهده داشتند؟

آیا افراد وعوامل نامبرده، صدای بی صدایان را که اکثریت مطلق مردم جهان دراین دسته بندی واقع اند، به گوش جهانیان میرساندند؟!

آیا سرهنگ مک کین نئوکان ( سخنگوی فعال یک درصدی های سوپر مرفه جهان ) نقش عوض کرد واین بار ازطرف بی صدایان وبنفع آنها وارد میدان شد یا این دولت اسرائیل بود که بیشترین حمایت های تبلیغاتی راازاین ” کنگره جهانی”؟! نمود، سخنگوی ” بی نام ونشان” ها شده که ما ازآن خبر نداریم؟!

این عارف بی معرفت شیرازی به نوشته اش چنین ادامه میدهد:

” آری در این کنگره جهانی دولتمردان و سیاستمدارانی از آمریکا تا مقاماتی از فلسطین شرحه شرحه و زخمدار، از نمایندگان پارلمان اروپا تا شخصیتهائی از سوریه خون چکان از آسیا و آفریقا تا کانادا و انگلستان همگی ”درد مشترک” را فریاد کردند، همه آنها که خنجر زهر آلود بنیادگرائی تحت نام اسلام را به پشت خود داشتند -چون نمایندگان خلقهای منطقه…”.

آیا این سیاستمداران وکنگرس من ها از بنیادگرایی ساخت خودشان خنجر خورده اند؟!

اگر خورده اند که نخورده اند به آنها بگویید که ” خود کرده را تدبیر نیست “!

آیا درد مردم استعمار زده ی آمریکا با استعمارگرانی که نمایندگانش در خیمه شب بازی شما حضور داشتند یکی است؟!

آقای شیرازی بدون رعایت شرم وحیا چنین میگوید:

” سناتور مک کین در پیامش گفت ”رژیم ایران کانون واقعی افراطی گری اسلامی در جهان است و به تأمین مالی تروریسم و دامن زدن به هرج و مرج و نیز کارزارش برای سُلطه در منطقه در عقب نشینی آمریکا ادامه میدهد “.

تصاویر اورا که دردیده بوسی باسران داعش گرفته شده، دیده اید وحضورش را درمراسم نئونازی های اکراین مشاهده کرده اید، آیا بااین وجود نتوانستی که به این قاتل مردم ویتنام بگویی که دروغ نگوید؟!

بصورت این جانی معروف تف نکردید که چرا میخواهد دربرابر صلح وآسایش نیم بندی که عده ای میخواهند درمنطقه بوجود آید ، مقاومت کند؟!

دراین قسمت ، چنانکه رسم همه ی قلم بدستان باند مافیایی رجوی است، سرنزدن به صحرای محشر خانم رجوی ممکن نبوده است:

” خانم رجوی خواست مردم و مقاومت ایران را این چنین بیان نمود: ”امروز سیاستمداران غرب و جهان عرب تصریح می کنند که داعش و بشار دو روی یک سکه هستند … واقعیت اینست که داعش محصول جنایات بشار اسد …است بنابراین بدولتهای غربی می گوئیم با این رژیم هم جبهه نشوید. در عراق با پاسداران و شبه نظامیان به اصطلاح شیعه این رژیم که صد بار از داعش خطرناکترند همکاری نکنید. راه حل عراق اخراج قوای رژیم و مشارکت اهل سنت در قدرت و مسلح کردن عشایر سنی است “.

ملاطی که داعش وبشار اسد را بهم بچسباند، هنوز ساخته نشده است. بشار اسد با تمامی ضعف ها واشتباهاتش ، خط قرمزهایی را بنفع اعراب رعایت میکرد و کشورش را بنحوی اداره میکرد که کمترین افراد روبسوی تکفیری شدن داشته باشند و سلفی گری درشلوغی وجنگ مسلحانه ی بشدت نادرست ارتش آزاد وبازشدن امکانات داعش و … با کارهایی مانند تدریس احکام و…، دراین کشور که پایه های سکولاریستی داشت پدید آمد، نضچ یافت، مورد حمایت آمریکا، اسرائیل، ترکیه و… قرار گرفت وشد آنچه که میشد.

به عراق که میرسیم ، کسی دراینجا مشارکت اهل سنت درحکومت را نفی نمیکند اما مسلح کردن عشایر انقلابی شما، حتما بمعنی تقویت داعش خواهد بود واین پیشنهاد مریم خانم شبیه چیزی است که با یک دست داده وبادست دیگر پس گرفته میشود و دراصل پیشنهادی جاهلانه یا ریاکارانه است!

” راه حل سوریه اخراج قوای رژیم و پشتیبانی از مردم سوریه برای سرنگونی اسد است “.

با سرنگونی بشار اسد، این تکفیری ها وبه ظن قوی داعش برمصدر کار خواهد بود وشما چنین میخواهید؟!

حتما! چون اسرائیل بیش ازهمه چنین میخواهد و شما نزدیکترین متحد فکری اسرائیل درجهان هستید و دراین عرصه نسبت به خود ارباب ( آمریکا) در رده ی بالاتری قرار دارید!

تعریف نکردن ازمسعود رجوی عقوبت سختی دارد و عارف خان متوجه موضوع بوده است:

” اما مجاهدین با اتکاء به رهنمودهای رهبران آرمانی خود (مسعود و مریم رجوی) و با شعار ”کس نخارد” پشت من جز ناخن انگشت من” و نیز ”میتوان و باید” و با نصب العین قرار دادن ”فدا و صداقت” و آمادگی پرداخت بهای حداکثر در دل مشکلات و توطئه ها راه خود را به پیش باز کرده و حال جامعه جهانی است که به فریادهای سالیان این مقاومت مقداری گوش داده و همدردی نشان میدهد “.

خودتان را مسخره کرده اید؟!

شما باتمام قوا از نیروهای تجاوزگر درسراسر جهان استمداد جسته اید وحالا این حرف نامربوط را تکرار میکنید که چه بشود؟!

حرف دیگری ازانبان کلمات قصار مسعود پیدا نکردید که به موضوع صحبت تان که مشحون از گدایی از امپریالیزم و … بود، مربوط باشد؟!

وسرانجام اینکه:

” باید تاکید نمود که این سازمان با عبور از کوران مبارزات ۵۰ سال گذشته … آنچنان توانمند، آبدیده و روئین تن شده که قادر است در مقابله با سیاست صدور تروریسم و بنیادگرائی توسط خلیفه ارتجاع آنرا نیز به بن بست بکشاند، همان امری که طلیعه آن در بن بست رژیم در عراق و سوریه و یمن هم اکنون محسوس است “.

خوب!

شما متاع خودرا دربازار مکاره ی امپریالیزم ارائه کرده و خود اذعان کردید که پیروز میدان بوده اید. پس دردتان چیست وغصه وماتم تان چرا باید موردی داشته باشد؟

داعش امریکایی رجوی مجاهدین خلق

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید