فقط دلایل این خارق العادگی است که خارق العاده است!

0
893

فقط دلایل این خارق العادگی است که خارق العاده است!

شوی ویلپنت باند رجوی در۲۳ خرداد ۹۴ انجام وپایان یافت وآبی ازآب تکان نخورد!

صابر ازتبریز  (امضاء محفوظ)، ایران اینترلینک، بیست و هشتم ژوئن ۲۰۱۵:…  صحبت از سناتور لیبرمن هاست که وارد صحنه شده وبا اخذ حق القدم وقلم که قاعتا باید قابل توجه باشد، ادعای خارق العاده ی زیر را مطرح کرده است: ” تغییر رژیم در ایران با رهبر خالق العاده خانم رجوی شدنی است “. من شخصا اگر صقت وخصوصیات یک انسان متوسط را دراین شازده میدیدم ، این درشتگویی را بر این سناتور آمریکایی …

http://iran-interlink.org

فقط دلایل این خارق العادگی است که خارق العاده است!

شوی ویلپنت باند رجوی در۲۳ خرداد ۹۴ انجام وپایان یافت وآبی ازآب تکان نخورد!

۰۷/۰۴/۱۳۹۴

ازآنجا که برگزارکنندگان مستقیم وغیر مستقیم این خیمه شب بازی متوجه خبط برزگ خود در صرف هزینه های گزاف مراسم شدند، برای دلخوشی دادن به خود ودرانتظار نگه داشتن اهالی واسرای کمپ لیبرتی عراق، دوباره بان نتیجه ی غلط رسیدند که این باخت را با صرف هزینه های بازهم بیشتر ( سنگ مفت، گنجشک مفت) به یک پیروزی تبدیل کنند که بی شباهت به کار آن دزد فلک زده ای نیست که وقتی دیده میشود، بجای تسلیم و دریافت مکافات کمتر، شاهد سرقت را هم میکشد وجرم خود را صدچندان میکند!

دراین میان ازاعضای فرقه ی رجوی هرکس که قلمی دستش گرفته، ازمعجزات این دلقک بازی وتشریح فوائد مزایده ی منافع ملی که درویلپنت برگزار شد، سخن بمیان آورده و انسان را بیاد آن دیپلمات انگلیسی میاندازد که درباره ی چاپلوسی عوامل ریز ودرشت ایرانی خود گفته است : ” آب چاه سفارت انگلستان بسیار گوارا بوده وخاصیت شفابخشی هم دارد”!

اما هزینه ی این قلم بدستان رجوی ، درمقایسه با سخنان ومصاحبه های سناتور وکنگرس من های کمتر فعلی واغلب سابق ( السابقون) ، عددی نیست و ممکن است که اشتغالزایی غیر مولدی هم داشته باشد!

صحبت از سناتور لیبرمن هاست که وارد صحنه شده وبا اخذ حق القدم وقلم که قاعتا باید قابل توجه باشد، ادعای خارق العاده ی زیر را مطرح کرده است:

” تغییر رژیم در ایران با رهبر خالق العاده خانم رجوی شدنی است “.

من شخصا اگر صقت وخصوصیات یک انسان متوسط را دراین شازده میدیدم ، این درشتگویی را بر این سناتور آمریکایی که همراه همکارانش ازمحبوبیت ۷درصدی درمیان مردم آمریکا برخوردار است ، با گفتن اینکه داد وستدی درکار بوده که با گرمی کنیاک گرانقیمت فرانسوی افراط کاری شده ، میبخشیدم!

اما صحبت دراین جاست که این خانم از یک سواد متوسط سیاسی هم برخوردار نیست که این لقب ” خارق العادگی” باو داده شود.

نوشته ها وسخنرانی های او نشان میدهد که او ضمن اینکه یک انسان قسی القلب ومرید مسعود رجوی است ، درارزیابی انسان ومسائل مربوطه ، ابدا در باغ نیست.

هنر او عمل به توصیه های مسعود رجوی است که درشرایط حاضر چیزی جز بمباران ” خلق قهرمان” را که اورا به مسند ننشاندند، ازطرف سلطه گران نیست!

البته ازنظر منفی که بنگریم، حق با سناتور لیبرمن است و براستی هم کسی که اینهمه سفاکی دردعوت به نابودی کشور ش وکشتار مردم آن نشان دهد ، انسان خارق العاده ای است که این صفت بیشتر شامل مسعود است که بازبان مریم مطرح میکند !

اما ازنظر مثبت به قضیه و اعمال این شازده خانم که نگاه کنیم ، به مسائل زیر برمیخوریم:

۱- او چیزی بجز برآورد رضایت های حیوانی مسعود رجوی نمی اندیشد وزمانی که به اعضای زن شورای رهبری سابق میگوید ” با من بجنگید و مسعود راازدستم بگیرید ” ، حالت یک مرید پاکباخته به یک مراد را نشان میدهد وحاضر است که بخاطر ارضای نفس حیوانی مسعود رجوی ، صدها هوو داشته باشد که این امر علاوه براینکه دردنیای زنانه غیر قابل پذیرش است، هیچ سنخیتی هم با حضور درسازمانی که آنرا درنوک تکامل جامعه ی بشری معرفی اش میکنند، ندارد!

۲- او همکار ازجان گذشته ای برای مسعود رجوی بود تا طی این همکاری ها، دهها نفر از اعضای همردیف رجوی را به موجوداتی با مصرف خاص و درمسیر محدود خواست رجوی تبدیل کند.

۳- دربهم ریختن بنیاد خانواد ها که قسمتی ازعواطف اعضای سازمان را بخود جذب میکرد ، همکاری تنگاتنگی با مسعود رجوی انجام داده تا حقی ازرهبری که این حق بادرانحصار کامل قرارداشتن عواطف، جان ومال وناموس تک تک اعضاء دردست رهبری تامین شد، ضایع نشود!

۴- اوبا کمال میل حاضر شد که چندین نفر بخاطر رهائی او اززندان فرانسه که بزعم مسعود درحکم هتل چند ستاره ی ایران است ، درآتش جهل وجنون خود سوزی جزغاله شوند!

با این اوصاف، خارق العادگی این خانم ومیزان اعتبار سخنان سناتور یاد شده را دریافتید خواننده ی محترم؟!

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید