بحث و گفتگو پیرامون دخالتهای تروریستی فرقۀ رجوی در امور عراق

0
972

بحث و گفتگو پیرامون دخالتهای تروریستی فرقۀ رجوی در امور عراق

میز گرد با شرکت آقایان داوود باقروند ارشد، قربانعلی حسین نژاد و عیسی آزاده

پیوند رهایی ـ 17.04.2015

مباحث میزگرد اول اعضاء ارشد جدا شده از سازمان مجاهدین.

حقایقی تلخ در مورد سرنوشت سازمان و مسیری که طی میکند

پایگاه مردمی سازمان مجاهدین از ادعا تا واقعیت (حقایقی درمورد جعل اسناد حمایت مردمی)

دخالت های آقای رجوی در سیاست داخلی عراق

اعتراضات مردمی و رسمی مقامات عراق نسبت به دخالتهای آقای رجوی در عراق

استخدام، تعلیم نظامی، سیاسی و ایدئولژیک جوانان روستاهای اطراف قرارگاه اشرف تحت عنوان مجاهدین عراقی و فرستاندن آنه بداخل عراق، اهداف و نتایج

طرح اشغال استان دیالی آقای رجوی و اعلان رسمی آن با تکیه بر مجاهدین عراقی

طرح ریزی سرنگونی دولت عراق طی چهل روز تحت عنوان طرح سین ۴۰

راه اندازی جنگهای عشیره ای در عراق با تکیه به بکارگیری عناصر تعلیم دیده.

بکارگیری عناصر تعلیم دیده بعنوان جاسوسی در مورد نیروهای مقاومت عراق

در نهایت شرکت عناصر تعلیم دیده خود مجاهدین در قتل عام مجاهدین در اشرف

لینک به منبع: پیوند رهایی


https://youtu.be/P3q3dF9PcjE

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید