دادخواهی خانواده های اعضای گرفتار در فرقه بدنام رجوی درآلبانی

0
1254

پیشاپیش سال نووتحول طبیعت را به عزیزان دربندمان وهمچنین به وجدانهای بیداربشری وخصوصا به جداشده های مقیم اروپا که برای رهایی دوستان دربند خود فعالیت حقوق بشری دارند ؛ تبریک وتهنیت میگوییم وآرزومندیم با امضحلال نهایی فرقه تبهکاررجوی تمام اسرای دربند تشکیلات مخوف رجوی به دنیای آزاد وکانون گرم وپرمهرخانواده پربگشایند…

دادخواهی خانواده های اعضای گرفتار در فرقه بدنام رجوی درآلبانی

10.03.2015    بالغ برسه ماه هست که عزیزانمان به همت کمیساریای عالی پناهندگان ازلیبرتی به کشورآلبانی انتقال داده شدند که خود شوروشعف فراوانی را درما ایجاد کرد وانتظارداشتیم حال که عزیزانمان ازلیبرتی تحت کنترل فرقه بدنام رجوی نجات یافته وبه کشورآزاد قدم گذاشتند بتوانند درپس سالیان دوری وبی خبری ازخانه وکاشانه خود با خانواده های خود حداقل یک تماس تلفنی داشته وما را ازنگرانی برهانند ولیکن گویا فرقه رجوی کماکان عزیزانمان را با فریب ونیرنگ وبا پرداخت ماهیانه ۵۰۰ دلارخریداری کرده واجازه هرگونه تماس با خانواده وتردد وتماس مختارانه آنان را با جامعه آزاد آلبانی وجداشده های مقیم آلبانی منع کرده ومرزسرخ نامیده است وبدین صورت نابخردانه درکوشش وتقلا است که همان مناسبات مغزشویی و دروغین اشرف ولیبرتی را درآلبانی ساری وجاری نماید که خود باعث اندوه فراوان ما خانواده های چشم انتظارشده است .

حال ما خانواده های دردمند ورنجدیده ازظلم وجوررجوی ازمجامع حقوق بشری وسایروجدانهای بیداربشری خصوصا جداشده های مقیم اروپا انتظارداریم ضمن انتشاردادخواهی ما درانظارجهانیان آنچانکه شایسته است ودرتوان دارند با روشنگری به عزیزانمان کمک نمایند که درواپسین روزهای زمستان ۱۳۹۳ وتحول طبیعت درسال جدید ازشررجوی کنده شده وبه دنیای آزاد بپیوندند و با ما حداقل یک تماس تلفنی داشته باشند تا ما نیزبا گذر ازرنجهای فراوان وچشم انتظاری کشنده قدری به آرامش برسیم .

پیشاپیش سال نووتحول طبیعت را به عزیزان دربندمان وهمچنین به وجدانهای بیداربشری وخصوصا به جداشده های مقیم اروپا که برای رهایی دوستان دربند خود فعالیت حقوق بشری دارند ؛ تبریک وتهنیت میگوییم وآرزومندیم با امضحلال نهایی فرقه تبهکاررجوی تمام اسرای دربند تشکیلات مخوف رجوی به دنیای آزاد وکانون گرم وپرمهرخانواده پربگشایند وبه دورازمناسبات فرقه ای رجوی به معنای دقیق کلمه زندگی توام با آرامش را تجربه بنمایند.

جداشده های عزیزصمیمانه شمایان را درآغوش می فشاریم ومنتظراقدامات انساندوستانه شما درخصوص کمک به رهایی عزیزانمان ازچنگال رجوی هستیم . خواهشا ما را تنها نگذارید چونکه عمیقا احساس میکنیم این شما هستید که ما را درک میکنید ودلسوزما خانواده های چشم انتظارهستید. خدا قوت تان بدهد.

خانواده های اعضای گرفتار فرقه رجوی مقیم آلبانی

۱- قاسم غمگسار

۲- نسرین عترتی کوشالی

۳- کیخسرو مومن نژاد لیمودهی

۴- غلامرضا منصوری

۵- نصرت عل مرادی

۶- طاهره بازرگانی

۷- میرحبیب میرعیسی پور

۸- زهرا احمدی

۹- پوراندوخت سید سدیدی

۱۰- محسن مهرورز

۱۱- نسرین چاوشی

۱۲- محمد محمودی

۱۳- سید خلیل پورشافع

۱۴- کاظم رمضانی جیردهی

۱۵- حوری افضلی

۱۶- محمدعلی یکتا

لینک به منبع

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید