خانه ادبیات ایران سیمین دانشور ـ جلال آل احمد

سیمین دانشور ـ جلال آل احمد

سیمین و جلال و خانه‌ عشقی که اتاق بچه نداشت

سر درآوردن از این خانه، سرک کشیدن به زندگی خصوصی دو نویسنده نیست، بلکه آشنایی با یک دوره تاریخی است که از کودتای ۲۸...