Free Porn
خانه مجاهدین خلق مجاهدین خلق در آلبانی

مجاهدین خلق در آلبانی

مراقب ترفندهای تفرقه افکنانه فرقه رجوی باشیم

مراقب ترفندهای تفرقه افکنانه فرقه رجوی باشیم بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، نوزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  یکی از ترفندهای فرقه ای که در آلبانی علیه جداشدگان...

 حیرت

 حیرت سعید زمانی، فریاد آزادی، تیرانا، آلبانی، سیزدهم ژوئیه ۲۰۱۷:… در حیرت این بودیم که چه شده  نفر مهمی به این سطح یک دفعه از...

منصور نظری : چرا فرقه رجوی نفرات مستقر در آلبانی را به گردهمائی اش نیاورد؟

چرا فرقه رجوی نفرات مستقر در البانی را به گردهمائی اش نیاورد؟   منصور نظری، ایران اینترلینک، دوازدهم ژوئیه ۲۰۱۷:…  پس از چهارده سال فریب و...

حمایت انجمن نجات یافتگان در آلبانی از اقدامات روشنگرانه علامه الحسینی

انجمن نجات یافتگان در آلبانی بدین وسیله حمایت رسمی خود را از اقدامات افشاگرانه آقای علامه الحسینی مشاور ارشد مریم رجوی اعلام می کند....

حصار در حصار

حصار در حصار (هجرت بزرگ، کمپ مفید و درب آهنی وسط خیابان)  بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، هفتم ژوئیه ۲۰۱۷:…  در تشکیلات ضد انسانی فرقه...

زیر پوست شهر: ماجرای نفر همراه مراقب (+ ویلپنت تفرجگاه پناهندگان در پاریس)

زیر پوست شهر: ماجرای نفر همراه مراقب (+ ویلپنت تفرجگاه پناهندگان در پاریس)  بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، پنجم ژوئیه ۲۰۱۷:…  ما به حرکت خودمان...

اوضاع فعلی در فرقه رجوی

اوضاع فعلی در فرقه رجوی ز. ش. بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، بیست و هفتم ژوئن ۲۰۱۷:…  حال میگویید که چرا فرقه با رفتن این...