تحقق خواسته های صنفی معلمان، مرگ باند رجوی را نزدیک تر میکند!

0
939

باند رجوی مفت حرف زن ، بدون توجه به این واقعیات سرسخت زمینی ، نمیخواهد مردم راه چاره ی حل مشکلا ت تلنبار شده ی قرون متمادی رابدانند وطور سالوسانه ای شعار میدهد. هدف این باند مافیایی به آشوب کشیدن کشور به هر قیمتی است و میخواهد که این نیت شوم او با تبدیل شدن خواسته های مدنی مردم به بلوا وآشوب ، آب گل آلودی فراهم شود تاازآن ماهی بگیرد که البته قدرت وتوان آنرا هم ندارد! با ایمان راسخ میگویم که هدف این باند در وارد شدن به این مطالبات صنفی ، ابدا درراستای کمک کردن به بهبود وضع معیشت مردم ، رفع کدورت ها وبرقراری آرامش وشادابی بیشتر درجامعه نیست.

تحقق خواسته های صنفی معلمان، مرگ باند رجوی  را نزدیک تر میکند!

حمید تبریزی ـ 21.12.2021

اینکه معلمان ما از زحمتکش ترین اقشار جامعه هستند، شکی دراین نیست.

اینکه درایران هم مانند تقریبا تمامی کشورهای جهان بحران های اقتصادی بدرجات مختلف به اقشار مردم لطمه وارد کرده وزندگی آنها را توام با رنج وتعب میسازد مسئله ای واضح است.

معلمان هرکشور بخاطر سختی شغل واهمییت نسبتا بی همتایی که کارشان دارد ، شایسته ی داشتن امکانات زیستی درخورِ کار وشخصیت خود میباشند .

متاسفانه اما ، درکشور ما عوامل مخرب خارجی وداخلی چنان نقشی را ایفا کرده ومیکنند که جامعه ودولت درانجام تعهدات  وانجام وظایف خود – تامین زندگی درخور یک انسانی که نباید زیر خط فقر قرار گیرد – با مشکلات سختی مواجه است .

چند صد سال زندگی درحالت نیمه مستعمرگی ، کشور ما را ازداشتن صنایع وکشاورزی مدرن وخود کفا که انباشت ثروت مطمئن واشتغال مناسب ورفاه لازم برای قاطبه ی اهالی را بکند ، بنحو دردناکی محروم ساخته و تحریم های ظالمانه ی چند دهه ای هم دشواری های کار را دوچندان کرده است.

درصورت رفع تحریم ها وآزاد کردن دارایی های بلوکه شده ی کشور ،جلوگیری از اختلاس ها و…، میتوان به اوضاع کشور سروسامانی بهتر داد و تاحدی جلوی سقوط مردم به سطح زندگی زیر خط فقر را گرفت.

اما مسئله اینجاست که ازنظر اقتصاددانان مردمگرای ایران، کشورما مجبور به کسب خود کفائی ورفع ریشه ای مشکلات است واین کار نیاز به حدودا 10 سال یابیشتر به قبول سختی ها وکنار گذاشتن روحیه ی مصرف گرائی ، نظارت عمیق تر برواردات و حمایت بسیار جدی ازتولید ملی دارد.

بعبارت دیگر ، تمام اقشار جامعه دروسع خود باید بپذیرند که دربرهه ای از زمان قرار گرفته اند که ناچار به قبول این واقعیات سخت هستند.

با وجود اینکه دولت تاحدودی خواهد توانست که قسمتی ازاین بار سنگین معیشت را ازدوش اقشار آسیب دیده وآسیب پذیر بردارد ، اما امکانات رفع تمامی مشکلات درمدت کوتاه وبدین سادگی را نخواهد داشت وبنظر میرسد که درک متقابلی که باید فیمابین انجام گیرد.

ما مردم ایران چاره ای جز پیمودن راهی شبیه راه کشورهایی که بسختی کار کرده وزحمت کشیده وخود را با تحمل مشقات خاص رسیدن به خودکفائی مانوس کردند، نداریم.

باند رجوی مفت حرف زن ، بدون توجه به این واقعیات سرسخت زمینی ، نمیخواهد مردم راه چاره ی حل مشکلا ت تلنبار شده ی قرون متمادی رابدانند وطور سالوسانه ای شعار میدهد.

هدف این باند مافیایی به آشوب کشیدن کشور به هر قیمتی است و میخواهد که این نیت شوم او با تبدیل شدن خواسته های مدنی مردم به بلوا وآشوب ، آب گل آلودی فراهم شود تاازآن ماهی بگیرد که البته قدرت وتوان آنرا هم ندارد!

با ایمان راسخ میگویم که هدف این باند در وارد شدن به این مطالبات صنفی ، ابدا درراستای کمک کردن به بهبود وضع معیشت مردم ، رفع کدورت ها وبرقراری آرامش وشادابی بیشتر درجامعه نیست.

او علت وجودی خود را دروجود ، تداوم وتعمیق این بحران ها و مشکلات میبیند وبا رفع این مشکلات است که خود را درحال موت تصور میکند که اتفاقا دراین مورد خاص ، درست فکر میکند!

حمید  تبریزی

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید