علی شیرزاد: نتیجه سیاست غلط و کشته شدن نیروها برای هیچ

0
679

نتیجه سیاست غلط و کشته شدن نیروها برای هیچ

علی شیرزاد، فریاد آزادی، پنجم مارس ۲۰۱۸:… نوشتیم که مجاهدین رابطه اهل سنت ومخالفین دولت عراق رابا امریکا برقراروپایه های تروریسم رادرعراق بنیان گذاری کردند وما هم مخالفت خود رااعلام کردیم رفت ورفت تا اینکه دولت عراق همانطورکه گفته بودم وارد میدان شد ودرسال ۸۸ به اشرف حمله وتعدادی کشته شدندونیروهای عراقی درمرکزاشرف مستقرشدند درگیری ادامه پیدا کرد …

رجوی نفرات را در لیبرتی به قصد به کشتن دادنگوئید کشته شدند ؛ بگوئید رجوی به کشتن داد !

لینک به منبع

نتیجه سیاست غلط و کشته شدن نیروها برای هیچ

این مقالات را میخواهم دراینجا تمام کنم وچند سال پرهیاهورادریک مقاله بنویسم وریزترانرادراینده با تک مقالات خواهم نوشت چون قصد دارم سلسله مقالاتی رادرباره مسایل درونی مجاهدین بنویسم

نوشتیم که مجاهدین رابطه اهل سنت ومخالفین دولت عراق رابا امریکا برقراروپایه های تروریسم رادرعراق بنیان گذاری کردند وما هم مخالفت خود رااعلام کردیم رفت ورفت تا اینکه دولت عراق همانطورکه گفته بودم وارد میدان شد ودرسال ۸۸ به اشرف حمله وتعدادی کشته شدندونیروهای عراقی درمرکزاشرف مستقرشدنددرگیری ادامه پیدا کرد ودولت عراق حرفش این بود که ازعراق خارج شوید وماهم اجازه نخواهیم داد شما درعراق بمانید حرف مجاهدین هم این بود که خارج نمیشویم که بحثهاش بماند درتک مقالات بهش میپردازیم رسیدیم به سال ۹۱که مجاهدین درطی سالیان شعاربیا بیا داده بودند دولت عراق هم امد وبخدمت رسید وگفت خواسته بودید بیایم امدم اینهم ازنیروی زرهی ونیروی پیاده ازشمال اشرف تا جاده صد راباید تحویل بدهیدبنده چندباربا فرمانده هانم صحبت کرده وگفتم دولت عراق تصمیمش راگرفته وکوتاه نخواهد امد به امریکا تکیه نکنید بارها خیانتش رانشان داده ونمونه ها راگفتم واگرچشم به امضاهای مردم عراق دارید عراق حمله کند یک نفرازما حمایت نخواهد کرد بهتراست برای جلوگیری ازکشتارزیرنظرسازمان ملل وامریکا وکشورهای دیگربادولت عراق این موضوع راحل کنید وان قسمت راتحویل دولت عراق داده وبرای ان خون ندهید تمام اشرف ارزش یک خون راهم ندارد چون درنهایت باید اشرف راول کرده به کشوردیگربرویم برای چی اینقدرروی ان پافشاری میکنید قبول نکردند وانواع حرفها رابما زدند که بگذریم این داستان وکش قوسهاش یک هفته ادامه داشت بلاخره دراخرین شب بنده نگهبان ودرپست بودم وامریکا هم درداخل اشرف زرهی ونیروهاش مستقربودند ومجاهدین هم اماده درگیری که ازطرف فرماندهان درتنور ان دمیده میشد ساعت چهارصبح بود دیدم فرمانده امریکایی امد ودستورعقب نشینی نیروهایش راداد وتمام امریکایی ها اشرف راترک کردند ویک ساعت بعد یعنی ساعت پنج صبح عراق حمله کرد وتعدادی کشته وزخمی شدند بگذریم ازاینکه به فرماندهان گفته بودند صحنه راترک کنند وعقب بکشند ونیروها بدون فرمانده مونده بودند دربرابرگلوله وموشک عراق وارتش عراق جایی راکه میخواست گرفت وقرارشد اشرف راترک وبه لیبرتی برویم درلیبرتی درهمین رابطه با یکی ازفرماندهان که دراشرف صحبتهای بالا راکرده بودم بهم گفت حرف تودرست بود میتوانستیم جلو درگیری وکشتاررا توسط سازمان ملل وسایرین بگیریم جواب دادم متاسفانه هیچ وقت گوش ندادید واین حرفها هم مشگلی راحل وکسی رازنده نمیکند حرف الانم اینه که درلیبرتی موشک باران خواهیم شد برای جلوگیری ازکشتارپیشنهادم اینه که زود ازعراق خارج شویم وگرنه کلی کشته میشویم ودرنهایت هم عراق راباید ول کرده برویم گفت حرف ترا به بالا منتقل میکنم ودیدیم که درالبانی هم موشکها کلی ازنفرات راکشت درصورتی که خیلی راحت میشد جلو انرا گرفت ولی رجوی خواهان ان نبود ومیخواست کشته بدهد تا استفاده سیاسی ان راببرد غافل ازاینکه این استفاده های موقتی دردرازمدت به زیان خودش خواهد شد بی دلیل نیست که اسم اوراکفتارزنده خوارگذاشتم بله او ادمها راقبل ازمرگ با سیاستهایش میخورد چون ازتوی ان کشته بیرون میامد

نتیجه سیاستهای غلط ودخالت درکشوردیگرکه ازاول هشداران راداده بودیم باعث کشته شدن تعدادی ازنیروهای خودی وجنگ داخلی درعراق وتروریسم ودرنهایت خروج مجاهدین ازعراق شد درصورتی که میتوانست بعد فروغ بیرون بیاید که نیامد درسال۸۳ یک گزارش نوشتم وگفتم ازعراق خارج شوید که نشدند بارها وبارها نفرات مختلف هشدارها رادادند ولی رهبرعقیدتی گوش به کسی نمیداد وخود راامام زمانی که به خدا پاسخ میدهد میدید با تاسف بسیاربرای همه نیروها که چنین رهبری را انتخاب کرده بودند

علی شیرزاد ۲۰۱۸ / ۰۳ / ۰۴

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید