سیاستهای شکست خورده مجاهدین

0
702

سیاستهای شکست خورده مجاهدین 

 علی شیرزاد، فریاد آزادی، هفدهم نوامبر ۲۰۱۷:… گفتیم که سازمان مجاهدین داعش وتروریسم درسوریه را ارتش ازاد وجنگ رابین مردم بجان امده سوریه ازستم دیکتاتوری اسد ودرعراق انقلابیون عشایر ودریمن هم انرا ارتش ملی قلمداد میکرد ومیکند ودراین مدت هفت سال گذشته دیده نشده یک کلمه خود را ازداعش پاک وان رامحکوم کند وگفتیم که پیروی ازسیاستهای امریکا وعربستان میکند وما ندونستیم … 

مریم قجر عضدانلو ابریشمچی رجوی منفور ترین ایرانیگزارش تصویری از منفورترین شخصی که خود را ایرانی می نامد( مریم قجر عضدانلو – رجوی)ا

لینک به منبع

سیاستهای شکست خورده مجاهدین

قبلا نوشتم دراین مقاله ابتدا اشاره مختصری به تحولات دوماه اخیر کرده وبحث خود را ادامه میدهم همانطور که مطلع هستید داعش که باحمایت سیاسی واقتصادی ونظامی امریکا وکشورهای غربی وعربی وترکیه واسراییل ظهوروقسمت اعظم سوریه وعراق رادرکنترل خود دراورد وهدف هم هیچ چیزی غیرازراه اندازی جنگ وتجزیه کشورها نبود که درراستای استراتژی امریکا ونظم نوین جهانی حرکت کردند وگفتیم که استراتژی امریکا یاهمان نظم نوین یا خاورمیانه بزرگ دو هدف دارد یکی نقسیم کشورها درراستای سلطه بیشترودوم چاپیدن ملتها شکل گرفته است این خط با ایجاد داعش باشکستهای پی درپی که میرود بزودی فتنه داعش بساطش جمع شود کاملا شکست خورد وامریکا واسراییل وحمایتهای پنهانی عربستان ونوچه هایش اقدام به فتنه اینباربا قطرکردند که تابحال سرش درگل فرورفته است دراین میان باتحریک بارزانی اینبارازطریق کردها وارد شده وهمه پرسی راه انداختند وبارزانی که نوکری جد وابادش برهمگان اشکاراست درناپختگی سیاسی واعتماد به امریکا وارد این بازی شد که نوشتیم اگه پا بگیرد منطقه رابه اشوب میکشاند که باورود وهماهنگی عراق وایران وترکیه شکست خورد وامریکا هم اقای بارزانی رارها وپشتش را خالی کرد که اقای بارزانی بارها دراین دوماه به ان اعتراف واذعان کرد بعد این انها وارد بازی لبنان شده ونخست وزیرحامی خود را دریک ادم ربایی اشکاربه عربستان برده ودربازداشت خانگی وفشارواداربه استعفا کردند که درمقاله استعفای حریری چرا مفصل به ان پرداختم وهدف هم اولا فروبردن منطقه دراشوب وکشتاروجنگهای داخلی وخارجی بود که گفتیم اگردولت وسیاسیون واحزاب ومردم لبنان دردام ان بیافتند قبل ازمنطقه لبنان نابود خواهد شدوگفتیم که نباید دراین دام بیافتند که خوشبختانه با درایت وتیزهوشی وذکاوت سیاسی که احزاب درموضع گیری های سیاسی انجام دادند با اخرین مصاحبه که حریری کرد میشود گفت امریکا واسراییل وعربستان وشرکا یک گام به عقب رفته وشروع شکست رااعلام کردند زیراحریری ازمواضع میشل عون تشکر کرد که حزب الله راهم دربرمیگیرد ودراین داستان ثابت شد که نجات دهنده حریری ازاین گرداب بازدشمنانش بودند نه دوستان وهم حزبی هایش که دراین بازی ازقبل با عربستان همراهی وبه حریری خیانت کردند اینها اشاره مختصری به داستانهای خاورمیانه وبازی های غربی وشرکا بود حال برویم سراغ بحث موردنظر

دراین میان  ودرمصاحبه تلویزیونی گفت کردها حق تعیین سرنوشت دارند یعنی تجزیه معلوم نیست توکه اینقدربرای کردهای عراق حق قائل هستی وبه حق تعیین سرنوشت معتقدی چرا دردرون خود برای کسانی که درطی چهل سال گذشته میخواستند ومیخواهند دنبال زندگی شخصی خود بروند قائل نیستی چقدرازهمین کردها دردرون تشکیلات میخواستند دنبال زندگی شخصی بروندتو انها رادرزندان انداختی وبه دولت عراق تحویل داده وزندان ابوغریب رانصیبشون کردی ایا این حرف الان بنده است خیر درسال۶۹ درحین حمله امریکا به کویت که ما در کفری بودیم درزیرچادرنشست گذاشتند چند نفرکه دونفرشون اتفاقا کرد بودند میخواستند بروند شما انها رامزدوروبریده قلمداد کردید بنده بلند شده وگفتم اینها وهرکس دیگه حق داره دنبال زندگی شخصی خودش بره وسرنوشت خودش راتعیین کنه همین مواضع را یکباردیگردرسال۸۴درنشست رسمی جلوهمه گفتم وشمایان مرامتهم به بی مرزی بابریده ورژیم خمینی کردیدوگفتید بروم وپروژه نوشته وخود رابخونم که بنده هم هرگزوارد داستان دراین رابطه نشدم حالا چی شده صحبت ازحق تعیین سرنوشت میکنید چی عوض شده ؟واقعیت اینه که خود راباسیاستهای امریکا وعربستان تنظیم کردن همین است ومعلوم نیست فرق تو بابارزانی وسعد حریری درکجاست

برویم سراغ یمن که به ریاض انهم قلب پایتخت یعنی فرودگاه موشک زدند سایت مجاهدین ازقول مقامات عربستان ان راتحریک امیزحمله مستقیم ایران واعلام جنگ ازطرف حوثی ها مطرح میکند بفرمایید عربستان باحمایت امریکا واسراییل وانگلیس وانواع سلاح های غربی با بمباران های ممنوعه خوشه ای ومیکروبی ووبا ومحاصره وهفت میلیون نفردرقحطی که صدای جهانی که دست امریکاست راهم دراورده درحال چه کاریست درحال جنگ است یا ترویج صلح وتوزیع نقل ونبات که شلیک یک موشک انهم به محل نظامی نه برسرمردم بیدفاع غیرنظامی بود اعلان جنگ قلمداد میشود که شکست عربستان راهم دراینجا خواهیم دید بگذریم که شترش بدجوری دریمن درگل فرورفته است حال هرچقدرمیخواهید خود راالوده این ننگ کنید

حال سری به لبنان بزنیم که پادشاه همزمان بابگیروببندها بازی لبنان راراه انداخت درشبکه های اجتماعی کوتاه اشاره کردم حرف درستی است که پادشاه برای تثبیت قدرت پسر دست به این کارها میزند ولی دو نکته هم بنظربنده دراین داستان وجود دارد با جنگ یمن وتروریسم درعراق وسوریه وقراردادهای ننگین واستعماری که چهارصدمیلیاررابه امریکا داد کسری پول داره میخواهد بامصادره پول اشراف وسرمایه داران صاحب ۸۰۰میلیارد شده واین کسری راجبران وبرای ادامه جنگ پول راداشته باشد ویکی ازاهداف عربستان وامریکا درراه اندازی جنگ درمنطقه ازطریق لبنان این است که به بهانه جنگ جدید وزیرگردوخاک ان نیروهایش راازیمن بیرون کشیده وخودراخلاص وازپاسخگویی بین المللی بگریزد چون الان اگربیرون بکشد دنیا روی سرش ازهرنظرخراب خواهد شد دراینجا هم میبینیم بازمجاهدین خودراهمنوا باعربستان برعلیه ملت ودولت لبنان حرف میزند وانرادولتی رژیمی میداند که اقای حریری ازدخالتها ی حزب الله درمنطقه ودولت او شاکیست وپشت سرهم تبلیغات راه انداخته که کارحریری درست وبرعلیه دولت ایران است دیگرنمیگوید که اینده همین لبنان وحریری که دل اقایون اینقدربراشون سوخته اخروعاقبتش برای منطقه چیست وچقدرادمها باید خون بدهند سازمان مجاهدین کاری باان ندارد کسی که سربریدنها واتش زدنها وکشتارکودکان درعراق وسوریه وبمب گذاریها واستخونهای بدون گوشت وبیرون زده کودکان یمن را میبیند علاوه برسکوت وحتی یک کلمه حرف نزدن دربرابران ودفاع نکردن ازکودکان دربرابرجنایتها که پیش کش ازجنایت کاران با انواع حرفها وشیوه های تبلیغاتی دفاع هم میکند اینباردلش درگرولبنان ودلسوزملت لبنان شده که احزاب داخلی لبنان طرفدار ایران انها رانابود کرده ونمیگذارد روی خوش ببینند حال این سختی کجاست ما نمیدونیم تا الان که عربستان یک گام عقب نشسته وامریکا که خودبانی ان بود دید اوضاع خیلی بضررش است همان کاری که بابارزانی کرد با بچه سلمان هم دارد انجام میدهد واین یعنی قبول شکست وعقب کشیدن اگرلبنانی ها موفق به بازگرداندن حریری شوند که فکرمیکنم عربستان تسلیم میشود درغیر اینصورت پرونده اش به شورای امنیت خواهد رفت وبایدقیمت بیشتری بپردازد دراین وسط مجاهدین ابروباخته خواهند ماند سوالی که مطرح است اینه که ایا مجاهدین واقعا نمیدونند ونمیفهمند که این موضوعات چیست باشناختی که بنده در۳۵سال زندگی بامجاهدین ازانها دارم بایدبگویم خیلی خوب هم میفهمند ولی چرا به این طنابهای پوسیده چنگ میزنند باید بگویم که یک دلیل بیشترندارد وانهم این است که درسال۶۶ که اقای رجوی به عربستان به اسم زیارت وحج رفت خود راالوده پول وطلاهای عربستان کرد والان دیگرنمیتواند ازان خارج شود چون بلافاصله پولها قطع وازحاتم بخشی به ادمخوران بین المللی درکشورهای غربی ولابی ها وحمایتها خبری نخواهد بود وممکن است که دوباره پرونده تروریسم امریکا وکشتن امریکایی ها وهمکاری باصدام ووووبجریان افتاده ونابودش کند درنتیجه دربنایی که ساخته وپایه گذاری کرده راه پس وپیش ندارد وبزرگترین بازنده نیروی ایرانی تحولات درخاورمیانه خواهد بودگرچه تابحال هم بدلیل موضع گیریها ی ضد مردمی منطقه خود رابی ابرو کرده است گروهی که خود راکارت بازی دردست این وان میکند نتیجه اش همین است

علی شیرزاد : اروپا

۱۶/۱۱/۲۰۱۷

*** 

Anne Khodabandeh (Singleton) exposing Maryam Rajavi’s MEK activities in Albania

https://youtu.be/yt-rXbs8014

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید