سازمان مجاهدین ازچه زمانی شروع به انطباق خود با امریکا کرد

0
799

درسال71 بعد ازظهربرای خوردن یک لیوان چای وارد سالن شدم ودیدم روی تابلو برگه ای نصب شده وقتی خوندم دیدم بیل کلینتون جواب نامه اقای رجوی را داده است حالا اقای رجوی چی نوشته بود بنده خبرندارم ازجواب نامه ونشستهای بعد ان که با اب وتاب ازجواب نامه یاد میکردند وان را دلیل جایگاه اقای رجوی وسازمان میدانستند یک جمله ای نوشته بود که (مسعودعزیز مشگل من الان ایران نیست بلکه روسیه است )که بنده یک گزارش برای مسئولم نوشتم وروی سه موضوع انگشت گذاشتم بنظربنده درضدیت با نیروی انقلابی ونابود کردن ان هیچ فرقی بین دمکرات وجمهوریخواه امریکا نیست همانطورکه دربین باندهای رژیم خمینی نیست دلخوش کردن به اینها سراب است ونامه نوشتن واستمداد کمک طلبیدن اشتباه می باشد نامه ای که اقا درجواب نوشته نشان میده که دنبال لاس زدن با اخوندهاست خودش گفته مشگل من ایران نیست ودنبال حل وفصل روسیه هستم اگر ما درنظربگیریم که دنبال لاس زدن باشه قطعا برعلیه ما دراینده نزدیک موضع خواهد گرفت شک نکنید ما ازاین اقا ضربه سنگینی خواهیم خورد

سازمان مجاهدین ازچه زمانی شروع به انطباق خود با امریکا کرد

 

سازمان مجاهدین ازچه زمانی شروع به انطباق خود با امریکا کرد

همانطورکه شنیدید ترامپ سیاست خودرااعلام وخانم رجوی ازاین سیاست تماما حمایت کردومدتی بودکه توسط هوادارانش درشبکه های اجتماعی ازقبل حرفش دلش رامیزد وبنده هم درشبکه اجتماعی جواب انها را دادم یعنی حرف سابق خود را که درسال 83و84 بخود مجاهدین گفته بودم را تکرارکردم دراین مقاله میخواهم سابقه وپروسه همین مواضع را بیان کنم تا خوانندگان بدونند که داستان چیست ومواضع خلق الساعه نیست

سیاست جدید امریکا ازنظربنده همانطورکه بارها نوشتم راه اندازی جنگ با ایران است که درسلسله مقالات نظم نوین جهانی وخاورمیانه بزرگ به ان مفصل پرداختم ودرمناسبتهای مختلف هم مقالات جداگانه ای دراین باره نوشتم ترامپ هم اززمانی که روی کارامده درتنورجنگ میدمد ومجاهدین هم به زبونهای مختلف ازان حمایت میکنند وخیلی ها سوال میکنند چرا مجاهدین یکدفعه حرف ترامپ را زده وحمایت کردند دراین مقاله به همین موضوع میپردازم که نه این همنوایی خلق الساعه است ونه مخالفت بنده با سیاست انها البته این بحث راگذاشته بودم درجای خودش بهش بپردازم ولی تحولات مرا مجبور میکند که شاخه به شاخه بپرم واما بحث اصلی

درسال71 بعد ازظهربرای خوردن یک لیوان چای وارد سالن شدم ودیدم روی تابلو برگه ای نصب شده وقتی خوندم دیدم بیل کلینتون جواب نامه اقای رجوی را داده است حالا اقای رجوی چی نوشته بود بنده خبرندارم ازجواب نامه ونشستهای بعد ان که با اب وتاب ازجواب نامه یاد میکردند وان را دلیل جایگاه اقای رجوی وسازمان میدانستند یک جمله ای نوشته بود که (مسعودعزیز مشگل من الان ایران نیست بلکه روسیه است )که بنده یک گزارش برای مسئولم نوشتم وروی سه موضوع انگشت گذاشتم

بنظربنده درضدیت با نیروی انقلابی ونابود کردن ان هیچ فرقی بین دمکرات وجمهوریخواه امریکا نیست همانطورکه دربین باندهای رژیم خمینی نیست دلخوش کردن به اینها سراب است ونامه نوشتن واستمداد کمک طلبیدن اشتباه می باشد

نامه ای که اقا درجواب نوشته نشان میده که دنبال لاس زدن با اخوندهاست خودش گفته مشگل من ایران نیست ودنبال حل وفصل روسیه هستم

اگر ما درنظربگیریم که دنبال لاس زدن باشه قطعا برعلیه ما دراینده نزدیک موضع خواهد گرفت شک نکنید ما ازاین اقا ضربه سنگینی خواهیم خورد

که طولی نکشید اقای بیل با کلنگ لیست تروریستی بجان ما افتاد وتا اخرین روزمجاهدین نتونستند جواب بنده رادربحثها بدهند این اولین حرکت اقای رجوی بدنبال امریکا ودرخواست کمک برای سرنگونی بود بنده هم میگفتم امریکا الان دنبال سرنگونی نیست هروقتم باشد با ریختن بمب سرمردم ایران وارد خواهد شد درطی سالیان هم که توسط هواداراش با کنگره ودولت مردان امریکا رابطه داشته ودنبال سلاح ازامریکا بود خود اقای رجوی صد باردرنشستها گفت من ازخدا میخوام امریکا بمن هواپیما وناوجنگی بدهد ودنبالش هم هستم ولی لامصب نمیدهد وازخدا میخوام رییس جمهورامریکا پشت من بایستد ولی حمایت نمیکند ما فقط توسط نمایندگان وکنگره کارخود راپیش میبریم وفشارمیاوریم تا دولت امریکا راپشت خودمون بیاریم این سیاست اقای رجوی ضد امپریالیسم وضد بورژوازی بوده همان بورژوازی که میگفت تهدید درونی ماست وبخاطرش انقلاب ایدئولوژیک راه انداخت درایدئولوژی شعاروادعای ضد بورژوازی ولی درسیاست دویدن بدنبال ان این تناقض رابنده هیچ وقت نتونستم حل وهضم کنم البته مرزبندی ایدئولوژیک راهم باامدن امریکا به عراق دررفتارشورای رهبری دربرابرافسران امریکایی دیدیم علاوه برخود چطوردختران جوان راواداربه انواع رفتارها دربرابرانها میکردند که بنده ازشرم وخجالتی وتناقض همیشه بخود میپیچیدم که عاقبتمون بکجا کشیده شده گذشت وگذشت تا امریکا وارد عراق شد که این بحث مفصل چند مقاله ایست که درجای خودش مفصل به نامه وگزارشی که برای اقای رجوی نوشتم وداستانهایش خواهم پرداخت دراین برهه خط براین بود که ازسیاستهای امریکا حمایت کند وانواع نشستهای سه جانبه ودوجانبه داشت یعنی با مخالفین دولت عراق وامریکایی ها وخودش وفکرمیکرد اگه امریکا عراق راسروسامان بدهد بعد به ایران حمله ورژیم خمینی سرنگون واقای رجوی رهبرمیشود درهمین راستا انتخابات امریکا شروع شد وطبق قرارومداروصحبتهایی که کرده وقرارومدارگذاشته بودند ازبوش حمایت میکردند ویک روزگفتند دورکعت نماز بخوانید ودعا کنید بوش رییس جمهور شود به ایران حمله وما میرویم ودرمعرفی کابینه گفتند دعا کنید خانم رایس (همان سیاه مشنگ ادم خوار) وزیرخارجه شود با انتخاب او شب قدرمجاهدین رقم میخورد دیگه نتونستم تحمل کنم گزارشی نوشته وهرچه ازدهانم درامد به بوش وخانم رایس گفتم ونوشتم این چه شب قدری ست که با انتخاب خانم رایس این ادم خوارعجوزه میخواهید رقم بزنید لعنت براین شب قدربرای بوش که نمازحاجت میخوانید وبه همه میگویید نمازبخونند اینهم که شب قدراست چرا ازسیاست امریکا که همان الگوی عراق وحمله ونابودی ایران است حمایت میکنید بنده این حرکت وسیاست الگوی عراق را ازطرف هرکس که باشد خیانت به مملکت وملت ایران میدانم وهرگزازان حمایت نمیکنم ومجری این سیاست را هم خائن میشمارم که دوروز بعد دیدم دوتا ازمسولین سازمان امده وبه بنده گفتند کی چنین حرفهایی رازده بما بگو تا باهاش صحبت کنیم منهم گفتم یک نفرمیخواهد باشما صحبت کند خود میگویید وخود میبویید حالا دنبال کی هستید مگه شما نبودید درفلان جا به فلانی گفتید که اوهم برود ودربین نیروها حرفها راتکرار کند یادتون رفته یاخرگیراوردید شما مراخوب میشناسید هرچی که باشم حداقل شکرخدا خرنیستم وخدا وند تبارک وتعالی مراخرنیافریده است که دمشون راانداختن روی کولشون ورفتند البته این موضع گیری درست وانقلابی ومردمی بنده عواقب برایم داشت که بماند برای زمان خودش

می بینید که رهبری مجاهدین ازقبل دنبال این سیاست بود که امریکا به ایران حمله واو بشود رهبر که به نمونه ها بعدا خواهم پرداخت چیزجدیدی نیست ازسال71 این خط وسیاست دنبال میشد برای بنده هیچ جای تعجبی ندارد سالیان است که دربرابران ایستاده ومخالفت کرده وطرفداران سیاست کلنگی کردن وجنگ خارجی راخائن به مملکت وملت دانسته ومیدانم چه مجاهدین یا طرفداران شاه وچه ایرانی های خارج کشوری که خواهان ان هستندباشند چه کشورهای منطقه وچه امریکا اینکه خانم رجوی میگوید سرنگونی بوسیله مردم ایران درعمل اینطورنیست اگه قبلا بعنوان سس قضیه نه به جنگ خارجی میگفت اگه دقت کرده باشید دراطلاعیه شورای انها که بعد سخنرانی دیروزترامپ که اعلام جنگ به ایران بود بلافاصله منتشروتوسط هوادارانش درشبکه های اجتماعی پرشده وتبلیغات میکنند هیچ صحبتی ازنه بجنگ خارجی نکرده است فقط گفته سرنگونی توسط مردم ایران وکلی درخواست حمایت ازامریکا دارد اما بنده همیشه گفته ام وبرای اقای رجوی هم درسال67 بعد عملیات فروغ نوشتم که قبلا درمقاله درهمین رابطه اشاره کردم تنها راه حل ایران قیام سراسری مردم ایران است وهرخطی غیر ازان بیراهه وبه ضررمردم ایران میباشد مگه نمیگویی کردهای عراق حق تعیین سرنوشت دارند چراهمین حق رابرای ملت ایران قائل نیستی بگذارملت ایران خود سرنوشت خودراتعیین کنند وازخارجی دعوت نکن که با هواپیما وبمب وموشک وناوهواپیما بر برای ازادی ایران بیاید اسمش راگذاشته جنبش ازادیخواهی مردم ایران ودرفیسبوک مدام برای ترامپ به به وچه چه میکند که اهای ملت ایران چرا نشسته اید که امام ترامپ همان امام غایب است که امده تو که نمیتونی بگویی من نیستم اگه نیستی چرا عکس کشته های تو روی پروفایل ان است وووواین راهم بدانید که دوران شیادی اخوندی شما هم بسرامده است وملت ایران تکلیف خود را باهمگان مشخص خواهد کرد انروزدیرنیست

اروپا : علی شیرزاد

——————————-

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید