محمد رزاقی : دلارهای خونین؛ رجوی و جیره خوارانش را رسوا کرد !

0
1176

دلارهای خونین؛ رجوی و جیره خوارانش را رسوا کرد !

محمد رزاقی ـ 30.01.2015
سالیان پیش وقتی از اردوگاه بد نام اشرف و زندان ساخته رجوی و جنایتکاران جنگی امریکایی در عراق به دنیای ازاد رسیدیم از جنایات رجوی و مریم قجر و نقض ابتدائی ترین حقوق انسانی اعضاء فرقه در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی گفتیم و نوشتیم از عملکرد تروریستی و مافیائی رجوی در حق مردم ایران و عراق گفتیم و نوشتیم ؛ از وجود سیاهچالها و زندانهای مخوف و شکنجه های جسمی به دستور شخص رجوی و مریم قجر ؛ از نوکری رجوی به صدام ملعون و بعد از ان به جنایتکاران جنگی گفتیم و نوشتیم و ….
بنا بر گفته های شخص رجوی در نشستهای درونی از پرداخت حقوق ماهیانه به اعضاء شروای دست ساز خودش گفتیم و نوشتیم رجوی در نشستهای درونی می گفت هر کدام از اعضاء شورا هر کدام قیمت خاص خودشان را دارند هزار خانی یک قیمت دارد ؛ مهدی سامع با زنش یک قیمت دارد ؛ خزائی یک قیمت دارد وکریم قصیم یک قیمت دارد و…..
نوشتیم وگفتیم رجوی با پرداخت دلارهای خونین شورای دست ساز درست کرده تا چهره خودش را بزک کند و به ان رنگ و لعاب سیاسی بدهد در صورتیکه شورای دست ساز رجوی تمامآ برای فریب افکار عمومی می باشد و چیزی بنام شورای ملی مقاومت وجود ندارد و دقیقآ یادم هست در نوشته ها و مصاحبه هایمان به اعضاء شورای دست ساز رجوی گفتیم به گفته شخص رجوی شما جیره خواران و دریافت کننده گان دلارهای خونین هستید و به نا حق پای اطلاعیه های دروغین شورای دست ساز رجوی برعلیه جدا شده ها که قربانی فرقه رجوی هستند و بهترین دوران زندگیشان را رجوی به فنا داده امضاء می کنید و این دور از اخلاق ؛ شرف و مستقل بودن هست وشما خواه نا خواه در جنایات رجوی سهیم هستید .
حال همان شورای دست ساز رجوی به اعضاء جدا شده شوراء همان تهمتهایی را می زند که به جدا شده ها می زند طنز تاریخ را بنگر که خیاط خود به کوزه افتاد ! کسانی که به اندازه یک الف از نفر شناخت نداشتند در ما به ازاء دریافت دلارهای خونین کور کورانه پای اطلاعیه های شورای دست ساز رجوی امضا ء می کردند حال خودشان قربانی همات ترور شخصیت شده اند .
رجوی برای لاپوشانی وجود زندان و شکنجه گاه دراردوگاه بد نام اشرف با پرداخت دلارهای خونین به جیره خواران رسمی و غیر رسمی خود انها را به سخنرانی ها و مصاحبه ها ؛ نوشتن مقالات علیه قربانیان فرقه سوق داد تا بتواند از زبان جیره خوارانش دستان خون الود خود را بشوید و طوری وانمود کنند که گویا اردوگاه بد نام اشرف یک مدینه فاضله می باشد واعضاء نگون بخت و اسیر در چنگال رجوی خوش بخت ترین ادمهای کره زمین می باشند !
اعضاء رسمی و غیر رسمی شورای دست ساز رجوی پا را از گلیم خود بیشتر دراز کرده بودند و بنا به گفته رجوی در دادگاهی که در فرودین سال ۷۴ برای اعضاء ناراضی زندانی تشکیل داده بود گفت محمد رضا روحانی و متین دفتری به ما گفته اند هر کس خواست از سازمان جدا شود و یا با سازمان مخالفت می کند شما اعدام کنید در صورتیکه خبرش به بیرون درز کرد ما ان را رفع و رجوع خواهیم کرد !
حال همان دستور اعدام و ترور برای خود این اقایان شورائی توسط شخص رجوی صادر شده و با همه این شواهد هنوز هم این اقایان نسبت به افشاء جنایات رجوی و محکوم کردن شکنجه و زندانی کردن اعضاء ناراضی ؛ و خروج ممنوع ؛ تجاوزات شخص رجوی به زنان نگون بخت در اردوگاههای اهدائی صدام و ابتدائی ترین حقوق اعضاء و … به خیال خودشان می خواهند رجوی را استهاله کنند خود را اصلاح طلب شورا ی دست ساز رجوی جا بزنند !
بعد از سرنگونی ارباب رجوی ( صدام ملعون ) و افشاء جنایات رجوی توسط جدا شده ها علاوه بر تهمتهای شخص رجوی و مریم قجر جیره خواران ریز و درشت رجوی توسط رجوی بکار گرفته شدند و در بعضی جاها برای خوش آیند اربابشان رجوی هر انچه لایق خودشان و رجوی زنباره بود بر علیه جدا شده ها گفتند و حال با خود افشائی فرقه رجوی و رو شدن اسناد گرفتن دلارهای خونین از فرقه رجوی درستی و حقانیت افشاگریهای ما جدا شده ها در مورد جنایات رجوی و شورای دست ساز رجوی به اثبات رسید و معلوم شد اعضاء رسمی و غیر رسمی همه شان جیره خواران شورای دست ساز رجوی می باشند و همین اقایان که مدعی بودند جدا شده ها از قطار مبارزه پیاده شده اند خود با دریافت دلارهای خونین سوار قطار سیر و سیاحت می شدند و برای نشان دادن خانه زاد بودنشان بر علیه جدا شده ها یقه پاره می کردند و حال با این اسناد ثابت شد رجوی نه تنها سرهای جیره خواران خود را تراشیده بلکه افسار انها را به دست گرفته شهر به شهر کشور به کشور ؛ قاره به قاره می چرخاند تا به وسیله این خود فروخته ها جنایات خود را لاپوشانی کند .
البته تا انجا که من گفتار و نوشته های اقایان جدا شده ها از شورای دست ساز رجوی را شنیده و یا خوانده ام موضع گیری های اقایان بیشتر جنگ زرگری و بگم ؛ بگم ؛ می باشد تا افشاء مناسبات درونی شورای دست ساز رجوی و یا محکوم کردن جنایات و تجاوزات رجوی در اردوگاههای اهدائی صدام ملعون به رجوی .
البته گذشته ها گذشته اما یک مسئله مهم هست ایا همین اقایان مستوفی از شورای دست ساز رجوی با دیدن تهدیدات تروریستی رجوی وجنایاتی که به دستور شخص رجوی و مریم قجر بر علیه جدا شده ها و منتقدان فرقه رجوی صورت گرفته اقایان می خواهند باز راه اصلاح طلبی یا بگم ؛ بگم را ادامه بدهند یا اینکه حد اقل برای جواب دادن به وجدانشان واقعیتهایی را که در داخل شورای دست ساز رجوی دیده اند بصورت شفاف بازگو کنند و جنایتها و تجاوزات شخص رجوی و مریم قجر محکوم کنند و به قربانیان فرقه کمک کنند تا پرونده جنایات رجوی در دادگاههای بین المللی و اروپائی باز شود تا سیه رو شود هر که در ان عش باشد .
از این طریق به سران جنایتکار فرقه رجوی می گویم منگولهای مغ پوسیده باید اسناد دریافت دلارهای خونین توسط دیگر جیره خواران رسمی و غیر رسمی مثل هزار خانی ؛ خزائی ؛ مهدی سامع ؛ رحمان شیره ای ؛ پیمان توده ای ؛ منصور دلار خواه که قرار بود با ساختن یک فیلم رژیم سرنگون بکند و اسناد پرداخت دلارهای خونین به تروریستهای سوری و جنایتکاران جنگی مثل ژنرال دیوید فیلیپس و سرهنگ مارتین و نماینده های سابق فسیل شده اروپا و امریکا و اسناد پرداخت دلارهای خونین به تروریستهایی مثل کرم اسلامی برای اعمال جنایتکارانه توسط فرقه رجوی به اروپا منتقل شده اند ویا یک دوجین معلوم الحال که سابقه مشعشع همجنس بازی وقاچاق مواد مخدر ؛ تجاوز به دختران وبچه های کم سن و سال مورد تعقیب هستند وهم اکنون تحت پوش جدا شده توسط فرقه رجوی استعمال می شوند و … را بطور شفاف منتشر کنید تا ملت ایران در داخل و خارج کشور با دیدن همین سناد ها ببینند که افشاگریهای ما تمامآ درست و غیر قابل انکار بوده و هست .
پاریس : محمد رزاقی

لینک به منبع 

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید