دکتر مسعود بنی صدر: شستشوی مغزی بخش دوازدهم

0
1329

 

مسعود بنی صدر، انستیتوی تحقیقات در مورد فرقه های مخرب، بیست و هشتم دسامبر ۲۰۱۳: … من نمیتوانم مدعی شوم که شستشوی مغزی میتواند شما را تبدیل به یک زامبی، آدم ماشینی، و یا شی کند؛ اما در مقابل کسانی که بکل منکر وجود چنین شیوه هائی هستند، برای وادار کردن آنها به دیدن واقعیتهای انکار ناپذیر و پذیرش وجود آنها من نیز اینجا و آنجا از همین حالات برای توصفؾ شستشوی شدگان مغز استفاده کرده ام، منهم …

Daniel Zucker, Maryam Rajavi and ALi Safavi
شستشوی مغزی بخش دوازدهم (بخش آخر ): یازده مرحله رفرم فکری لیفتون
دکتر مسعود بنی صدر
(لینک به فایل های پی دی اف)
شستشوی مغزی بخش دوازدهم (بخش آخر ): یازده مرحله رفرم فکری لیفتون
شستشوی مغزی بخش یازدهم: صیانت نفس و صیانت نسل، دو غریزه طبیعی در خدمت فرقه ها جهت ایجاد احساس گناه
شستشوی مغزی بخش دهم: احساس گناه در خدمت شستشوی مغزی
شستشوی مغزی بخش نهم: استفاده از هیجانات برای تغییر شخصیت قربانیان فرقه ای
شستشوی مغزی بخش هشتم: کنترل رفتار جهت تغییر شخصیت و یا خنثی سازی اثر شخصیت گذشته روی عقاید فرقه ای
شستشوی مغزی بخش هفتم: کنترل احساسات قدیم
شستشوی مغزی بخش ششم: کنترل فکر و یا ذهن مقدمه
شستشوی مغزی بخش پنجم: شتاب دهنده ها در نفوذ و تاثیر گذاری
شستشوی مغزی بخش چهارم: بکار گیری شیوه های نفوذ و تاثیر گذاری
شستشوی مغزی بخش سوم: عضو گیری فرقه های مخرب
شستشوی مغزی بخش دوم: ما کی هستیم و مدل ریاضی جهت فهم شستشوی مغزی
شستشوی مغزی بخش اول مغز چگونه کار میکند؟ ضعفها و نقاط قوت آن کدامست؟

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید