خانه تحقیق و پژوهش 5 مهر ماه 1360

5 مهر ماه 1360

حامد صرافپور: مهرگان خونین، از تهران و لردگان تا بغداد

صفحات مجازی این فرقه و تلویزیون آنها با تولید انواع کلیپ ها که عمدتاً در آلبانی تولید می شود، از “کانون های شورشی” یاد...