خانه تحقیق و پژوهش پوران بازرگان

پوران بازرگان

نامه‌ عاشقانه تراب حق شناس به پوران بازرگان

اواخر سال ۴۷ که صحبت از ازدواج تو در میان بود، سعید محسن به من گفت: «کسی که شایسته‌ی پوران باشد، فقط محمد است،...