خانه نویسندگان مهرداد ساغرچی

مهرداد ساغرچی

مهرداد ساغرچی: پیروزی حقیقت در برابر رذالت

همین باعث شد کینه شتری فرقه نسبت به نوشته ها و ویدئوهای کوتاه و بلند او هر روز بیشتر شود تا جاییکه با هزینه...

مهرداد ساغرچی:مبارزه، خشونت ، مجاهدین ، ایدئولوژی، مرگ

مبارزه، خشونت ، مجاهدین ، ایدئولوژی، مرگ مهرداد ساغرچی، کانون آوا، دوازدهم ژانویه ۲۰۱۶:… درخاورمیانه سازمان مجاهدین یکی از قدیمی ترین سازمانهای ایدوئولوژیک و مذهبی...

گفتگو با مهرداد ساغرچی

گفتگو با مهرداد ساغرچی ایران فانوس، سی ام اکتبر ۲۰۱۵:…  البته سازمان و رهبری اش هیچگاه برای پاسخ به تناقضات مختلف خودش را مسول ندانسته و...

نیمه پاسخی به حرفهای نیمه تمام آقای سامع

نیمه پاسخی به حرفهای نیمه تمام آقای سامع مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، بیست و نهم سپتامبر ۲۰۱۵:… آقای سامع بدانند در روزهایی که سازمان مشغول...

مهرداد ساغرچی: پنجاه سالگی نسلی که سوخت

پنجاه سالگی نسلی که سوخت مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، شانزدهم سپتامبر ۲۰۱۵:… به مناسبت سوختن نسلی که با شعارهای پر طمطراق و پر لعاب مجاهدین...

مهرداد ساغرچی: موقعیت پناهندگی هدیه نیست یک حق است

آنان که معنی جنگ را نچشیده اند، نمیدانند که هر لحظه منتظر مرگ بودن بسا از مرگ بدتر است. انسانهایی که هم اکنون مجبور...

مهرداد ساغرچی: افعی کبوتر نمی زاید

افعی کبوتر نمی زاید مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، نوزدهم اوت ۲۰۱۵:… این مقاله برای همه کسانی که میخواهند دست پرورده یک شیرین مغز سیاسی را...

مهرداد ساغرچی: مرور و نظری به کتاب تبخیر شده گان

مرور و نظری به کتاب تبخیر شده گان مهرداد ساغرچی، ایران فانوس، دوازدهم اوت ۲۰۱۵:… قبل از هر چیز باید به دوست قدیمی خودم خوشحال...