خانه نویسندگان کانون آوا

کانون آوا

سفر بخرج تروریستها، مجاهدین دانشجویان لهستانی را به برلین بردند

این دانشجویان برای هزینه سفر رفت وبرگشت باضافه هتل با صبحانه می بایستی ۱۵ یورو پرداخت می کردند. بسیاری از این دانشجویان نمی دانند...