خانه نویسندگان مژگان پور محسن

مژگان پور محسن

مژگان پور محسن: کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی

رژیم ایران ترجیح میدهد که اعضای گروه رجوی در عراق بمیرند و « قال قضیه را  بکَند.» امّا با فعّال شدن خانواده های اعضای...