Free Porn
خانه نویسندگان موسی غنی نژاد

موسی غنی نژاد

مجاهدین خلق، ایران را مانند کامبوج می‌کردند

کامران موید دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن در بوستون آمریکا نیز در گفت‌وگویی، مجاهدین خلق را دارای تفسیری از مارکس می‌داند که حتی خود...