خانه نویسندگان مهدی نیکبخت

مهدی نیکبخت

نیکبخت:مریم رجوی باید به خواسته های آقای حسین نژاد و آقای محمدی پاسخ بدهد!

آقای حسین نژاد بعد از تلاشهای بسیار که به نتیجه نرسید خود را به فرانسه رساند تا شاید بتواند دخترش را از چنگال رجویها...

مهدی نیکبخت:نگاهی به نمایش تکراری مریم رجوی در ویلپنت

به نظر می رسید که رجوی این بار دست و پایش بیشتر از همیشه می لرزید چرا که رجویها خودشان به خوبی می دانند...

مهدی نیکبخت: نگاهی به دروغها و شعارهای تو خالی خانم نوروزی

واقعیت دوم این است که فرقه رجوی بعد از سرنگونی صدام حسین در هم شکسته شد و به قول رجوی که به صدام گفت...

مهدی نیکبخت:برنامه فرقه رجوی در مورد اعضای انجمن ستارگان، اثبات …

حال چه فرقه رجوی فعالیتهای انساندوستانه ما که فقط برای نجات همرزمان سابقمان است وارونه جلوه بدهد و چه به سم پاشی علیه اعضای...