خانه نویسندگان مجتبی رشیدی

مجتبی رشیدی

مجتبی رشیدی: داغ ننگ ابدی بر پیشانی رجوی

به چه حقی مریم قجر این همه ولخرجی صرف فقط ظاهرش می کند. به مریم که می رسد از کیسه خلیفه می بخشی و...