خانه نویسندگان قربانعلی حسین نژاد

قربانعلی حسین نژاد

جواب حسین نژاد به نامۀ دفتر کمیساریا در آلبانی در پاسخ به نامۀ جمعی خانواده ها

جواب حسین نژاد به نامۀ دفتر کمیساریا در آلبانی در پاسخ به نامۀ جمعی خانواده ها قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، سیزدهم فوریه ۲۰۱۶:… اینجانب...

پلاکارد خلیج عربی و اهواز عربی اشغال شده!! در تظاهرات فرقۀ رجوی در پاریس

پلاکارد خلیج عربی و اهواز عربی اشغال شده!! در تظاهرات فرقۀ رجوی در پاریس قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، هفتم فوریه ۲۰۱۶:…  پلاکارد عربهای...

نامه خواهران ایران پور به کمیساریا و درخواست عکس (+ کمپین خانواده ها سخنگو ندارد)

نامه خواهران ایران پور به کمیساریا و درخواست عکس (+ کمپین خانواده ها سخنگو ندارد) پیوند رهایی، اول فوریه ۲۰۱۶:…  ما سیزده سال است دو...

حمله چماقداران رجوی به هواداران حزب کمونیست کارگری در پاریس

حمله چماقداران رجوی به هواداران حزب کمونیست کارگری در پاریس قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، بیست و نهم ژانویه ۲۰۱۶:… روز چهارشنبه ۷ بهمن ۹۴ برابر...

باز هم کاسۀ گدایی فریبکارانه در«سیمای» رجوی به نام «گلریزان همیاری»!!

باز هم کاسۀ گدایی فریبکارانه در«سیمای» رجوی به نام «گلریزان همیاری»!! قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، شانزدهم ژانویه ۲۰۱۶:… آخر خودتان که خوب می دانید...

فرقۀ رجوی در حضیض انزوایش در محله های حلب سوریه «مقاومت»! می کند!!

فرقۀ رجوی در حضیض انزوایش در محله های حلب سوریه «مقاومت»! می کند!! قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، پاریس، پانزدهم ژانویه ۲۰۱۶:… فرقۀ رجوی در...

ترجمه ای از حرفهای دل رجوی فراری توسط مترجم سابقش

ترجمه ای از حرفهای دل رجوی فراری توسط مترجم سابقش قربانعلی حسین نژاد، پیوند رهایی، سوم ژانویه ۲۰۱۶:… مگر بارها تعهد مردن ندادید؟ همانجا با آرامش...

جمع بندی از آخرین وضعیت کمپ لیبرتی و آلبانی (ویدئو قسمتهای اول و دوم)

جمع بندی از آخرین وضعیت کمپ لیبرتی و آلبانی (ویدئو قسمتهای اول و دوم) پیوند رهایی، اول ژانویه ۲۰۱۶:…  شرکت کنندگان در میزگرد: آقایان قربانعلی...