خانه نویسندگان علیرضا نوری زاده

علیرضا نوری زاده

دکتر نوری زاده:سرکار خانم رئیس جمهور مقاومت! … بیاد بچه های لیبرتی باش

آقای رجوی! وقتی میپری توی استخر قصرت در اردن، به فکر این بچه ها باش. سرکار خانم رئیس جمهور مقاومت! وقتی جشن میگیری در...