خانه نویسندگان سعید حجاریان

سعید حجاریان

ضرورت مبارزه مصلحانه و رد تئوری فنا

امروزه دیگر هیچ گروهی در میان نیروهای سیاسی ایران، اعتقاد به مشی مبارزه مسلحانه ندارد و رادیکال‎ترین اشخاص و گروه‎های سیاسی (حتی در خارج...