خانه نویسندگان داوود باقروند ارشد

داوود باقروند ارشد

بحث و گفتگو پیرامون دخالتهای تروریستی فرقۀ رجوی در امور عراق

بحث و گفتگو پیرامون دخالتهای تروریستی فرقۀ رجوی در امور عراق میز گرد با شرکت آقایان داوود باقروند ارشد، قربانعلی حسین نژاد و عیسی آزاده پیوند...

داوود باقروند ارشد:خطاب به همه کسانیکه از فرقه رجوی اعم از مجاهد یا شورایی جدا شده‏ اند

سازمان که هنوز نمیخواست از واقعیت ها درسی بگیرد، دست به تاکتیک جدیدی زد که از آن روز دیگر موضوع آن به میدان آوردن...

متن سخنرانی آقای داوود باقروند در جلسۀ پارلمان اروپا در 25 فوریه 2015

ما باید با سرعت عمل، تروریستها و تروریسم را تشخیص دهیم تروریسمی که تغییر ظاهر داده است. در رابطه با مورد ما آقای رجوی رهبر...