خانه نویسندگان خمید علی اکبری

خمید علی اکبری

حمید علی اکبری: هدف گمراهان فرقه رجوی چیست؟

سازمانی که به انواع عملیات های تروریستی در داخل و خارج مبادرت جسته و نیز آزادیهای فردی را از انسانها سلب، عشق را ممنوع...