خانه نویسندگان حمید فرخنده

حمید فرخنده

حمید فرخنده :مبارزه مسلحانه؛ تحمیل یا انتخاب؟

تحمیلی و اجتناب ناپذیر دانستن مبارزه مسلحانه دو پیام در خود نهفته دارد. اول اینکه این حاکمان هستند که نحوه مبارزه را به سازمان...