Free Porn
خانه نویسندگان حمید تبریزی

حمید تبریزی

این نوشته ها ی مجاهدین رجوی، ربطی به تیتر انتخاب شده ندارد!

اینکه حکومت ایران مثل تمامی حکومت های جهان ایراداتی میتواند داشته باشد- درمواردی کمتر ودرموارد دیگر بیشتر- امری طبیعی است.  طبیعی از آن جهت که درجهانی که اوضاع چنان " قاریشمیش " است که از آسمان چهار فصل...

تبلیغ ناموفق فرقه گری با سوء استفاده از دستآوردهای علمی!!

تمام مطلعین قضیه، کار مسعود رجوی با مشاطه گری مریم را ضدانسانی تلقی میکنند وتنها این اسیران فکری رجوی هستند که چنین ادعایی را...

حمید تبریزی: پایبندی عملی رجوی به توجیه هدف با تشبث به هر وسیله

 او ظاهرا نشان میدهد که زنان ودختران  مردم هرچه آفتاب سوخته تر ودرهم ریخته باشند، نشانه ی مبارزه ی خستگی ناپذیرآنان است در بیابان...

حمید تبریزی:شما پیروزی برفاشیزم را بحساب نئوفاشیست های اکراینی گذاشتید!

آقای دشتی اینقدر دردنیای تحجر ومحدودیت بسر میبرد که قلم اش قادر نشد که به چرائی پدید آمدن فاشیزم و 27 میلیون قربانی مردم...