حسینی

ریزش نیرویی در مقاطع مختلف. به بهانه جدایی خانم فرشته هدایتی…

ریزش نیرویی در مقاطع مختلف. به بهانه جدایی خانم فرشته هدایتی… حسینی، انجمن نجات، مرکز تهران، هفدهم دسامبر ۲۰۱۵:… با اینحال، موضعگیری خصمانه رجوی و «تهدید...