خانه نویسندگان انجمن فراق

انجمن فراق

انجمن فراق:خودفروشی به خاطر یک مشت دلار!؟

آیا از رعایت فاصله هنگام صحبت کردن تا اندازه ی یک متر بین خواهران و برادران آگاه نیستید؟ آیا از ممنوعیت تردد از پشت...