خانه نویسندگان ادوارد ترمادو

ادوارد ترمادو

ادوارد ترمادو : آزادی کوبانی، رسوائی انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین

خانم رجوی مگر شما خود را پیشتاز زنان در سراسر دنیا و مهر تابان همه نمیدانستید؟ پس شما را چه شده که هیجگونه موضعی...