خانه نویسندگان ابران دیدبان

ابران دیدبان

جمهوری اسلامی موظف است پی گیر وضعیت اتباعش در کمپ لیبرتی باشد

جمهوری اسلامی موظف است پی گیر وضعیت اتباعش در کمپ لیبرتی باشد ایران دیدبان، دوم ژانویه ۲۰۱۶:…  این ادعا که چون فلان گروه از خانواده...