Free Porn
خانه نویسندگان آشور ورشی

آشور ورشی

نامه دوم آشور ورشی به بنیاد خانواده سحر

نامه دوم آشور ورشی به بنیاد خانواده سحر بنیاد خانواده سحر، بغداد، بیست و سوم فوریه ۲۰۱۶:…  در زمانی که در اردوگاه لیبرتی بودم، سران...

آزادی آشور ورشی از فرقه رجوی

آزادی آشور ورشی از فرقه رجوی بنیاد خانواده سحر، بغداد، نوزدهم فوریه ۲۰۱۶:… رای من هر روز شکنجه روانی درست می کردند که از حرف های...