Free Porn
xbporn
خانه ادبیات ایران سهراب شهید ثالث

سهراب شهید ثالث

نبوغ خاموش سهراب شهیدثالث

یکی از تفاوت‌های عمدۀ سینمای شهیدثالث و کیارستمی، که حتی آن‌ها را در دو قطب متضاد قرار می‌دهد، نوع برخورد آن‌ها با چگونگی تصویر...