خانه کتاب “کتاب فرقه های تروریستی و مخرب، نوعی برده داری نوین”

“کتاب فرقه های تروریستی و مخرب، نوعی برده داری نوین”

سفر دور و دراز خودشناسیِ مسعود بنی صدر

سفر دور و دراز خودشناسیِ مسعود بنی صدر   عاطفه نادعلیان، انجمن نجات، مرکز تهران، بیست و یکم اوت ۲۰۱۷:… سال ۱۳۷۵، وقتی من از سازمان مجاهدین...