خانه کتاب «رکوئیم برای یک راهبه»

«رکوئیم برای یک راهبه»

نگاهی به کتاب «رکوئیم برای یک راهبه»

مترجمِ رمان، شاپور بهیان در مقدمه‌ای خواندنی بر کتاب نوشته که ترجمه این رمان طاقت‌فرسا بوده است. رمانی پُر از گره‌های کور و گم،...