Free Porn
خانه ادبیات جهان یوهان هردر ـ متفکر آلمانی

یوهان هردر ـ متفکر آلمانی

فرهنگ و هنر، بحثی ناتمام

هنربایداجبار‌های جهان وزندگی راانکارکرده، رذالت‌ها راافشانماید. هنرگاهی هم‌دست ایدئولوژی می‌شود تا واقعیات تلخ را نفی کند. هنرباید زشتی ها را نيز نشان دهد تا...