خانه ادبیات جهان کارل رابموند

کارل رابموند

نجات بشر؛- آهسته و با اجازه بورژوازی

پوپر اعتقاد به تاریخگرایی را غیراز مارکس به گردن افلاتون می اندازد . او سالها متهم به ضعیف نمودن احزاب سوسیالیستی در مبارزه با فاشیسم شد . هیچ...