خانه ادبیات جهان ویلیام شکسپیر ـ بریتانیا

ویلیام شکسپیر ـ بریتانیا

شکسپیر مخالف دیکتاتوری تقوا و پرهیزکاری کلیسا

آثار اولیه تئاتری شکسپیر آینه انعکاس اختلافات مذهبی ، سیاسی ، فکری و اقتصادی دوران رنسانس وگذر از قرون وسطی به عصرنوگرایی است ....