خانه ادبیات جهان فریدریش شلینگ

فریدریش شلینگ

رمانتیک ها و فیلسوف شان

شلینگ میگفت که هنر باید آموزگار تربیت انسان گردد . در میان نظرات شلینگ همه جا اثر افکار افلاتون دیده میشود . او غیر...