خانه زنان ایران آن سینگلتون

آن سینگلتون

آن سینگلتون:“چه کسی میتواند یک قدیس را دار بزند؟”

“چه کسی میتواند یک قدیس را دار بزند؟” – اشک تمساح مریم رجوی برای حقوق بشر آن خدابنده (سینگلتون)، موسسه مشاوران استراتژی خاورمیانه، چهاردهم اکتبر ۲۰۱۵:…...