زنان ایران

آن سینگلتون:“چه کسی میتواند یک قدیس را دار بزند؟”

“چه کسی میتواند یک قدیس را دار بزند؟” – اشک تمساح مریم رجوی برای حقوق بشر آن خدابنده (سینگلتون)، موسسه مشاوران استراتژی خاورمیانه، چهاردهم اکتبر ۲۰۱۵:…...

مصاحبه با خانم سلطانی و آقای علی جهانی در حاشیه دادگاه مهدی ابریشمچی

ما خواستار این هستیم که عدالت اجرا بشود برای اینکه مهدی ابریشم چی یکی از مهره های اصلی و یکی از کسانی است که...

دادگاه پاریس ابریشمچی را به دلیل اتهامات تروریستی محاکمه کردـ 2

مهدی ابریشمچی ، همسر اول مریم رجوی ، یکی از عاملین اصلی شکل گیری ساختار فرقه گرایی در سازمان مجاهدین خلق با مشارکت در...

گزارش انجمن زنان از آکسیون اعتراضی انجمن های منتقد تشکیل شده …

امروز از جمله فعالیتهای مذبوحانه این فرقه که تاب تحمیل هیچ منتقدی را ندارد این بود که تمام اعضای خود را بصورت لباس شخصی...

ابریشمچی در دادگاه پاریس به اتهام فعالیت های تروریستی محاکمه شد

فرقه مجاهدین خلق از ساعات اولیه روز پنجشنبه اقدام به اعزام تیم های چماقدار ـ تروریست خود به منطقه دادگاه پاریس و میدان سن...

نامه سرگشاده انجمن زنان به آقای برنهاردت نماینده سابق مجلس فدرال

آیا می دانید زمانی که مریم رجوی در سال ۲۰۰۳ در فرانسه دستگیر شد بصورتی سازمانیافته اعضا را تشویق و وادار به خود سوزی...

زهرا معینی: دروغ و پرونده سازی مجاهدین بر علیه منتقدان علامت آشکار استیصال رجوی

من شخصا خیلی به این موضوع فکر کردم که ما به کجا رسیده ایم که از کسی که مدعی رهبری می باشد گرفته تا...