خانه فعالین حقوق بشر جمشید طهماسبی

جمشید طهماسبی

جمشید طهماسبی: نگاهی گذرا به رویاهای برباد رفته

اما با توجه به تجربه پیامدهای فروریختن حصارهای فیزیکی، که دیدیم با رسیدن پای   نیروهای امریکایی وترک برداشتن حصارها ی فیزیکی چطورموج اسیران به بیرون سرازیرشد البته بااین تفاوت که...