خانه حقوق بشر فرمان شفایین

فرمان شفایین

قربانیان فرقه رجوی کریم پدرام و فرمان شفایین ـ قسمت 5 و 6

قربانیان فرقه رجوی(۵ و ۶) – کریم پدرام (و فرمان شفابین)  ندای حقیقت، سوم نوامبر ۲۰۱۶:… فرمان نوجوان کردی بود که در کمپ رمادیه عراق بدنیا...