خانه حقوق بشر زندان و زندانی

زندان و زندانی

سیامک نادری: اقدامات مریم و مسعودرجوی قبل وپس ازمبادرت به قتل درلیبرتی

دوسه ماه بعد، زهرا برنجی ازمسئولین سازمان درخیابان جلو ستاد به من گفت:«‌سیامک!، توعملیات داخل نرفتی، فکرکردی ما می خواهیم تورا بفرسیتم بعنوان عملیات...

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود?

حاج مسعود رجوی از اسرای جنگی زیر شکنجه برگه نفوذی میگرفتی در راستای سرنگونی بود? مجید روحی، ایران اینترلینک، بیست و ششم فوریه ۲۰۱۶:… محمد تعریف...

نادر نادری: زندانهای رجوی (+ بیاد جوانمرد عباس محمد رحیمی)

زندانهای رجوی (+ بیاد جوانمرد عباس محمد رحیمی) نادر نادری، وبلاگ آیندگان، فرانسه، سوم ژانویه ۲۰۱۵:… مرحله سوم/شروع شکنجه ها و بازجوئی ها از همان ابتدا...