خانه حقوق بشر حسین نژاد ـ دختران

حسین نژاد ـ دختران

دو خواهری که هرگز همدیگر را ندیده اند

ولی علیرغم تلاشهای کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و یونامی و وزارت حقوق بشر عراق رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران با دیدار او با...