خانه مجاهدین خلق مغزشویی در مجاهدین خلق

مغزشویی در مجاهدین خلق

پرویز حیدرزاده: گفته های رجوی دیگر کسی را نمی فریبد!

«آقای فرمانده کل» شاید کهولت سن و خزیدن در سوراخ موش باعث شده که یادت برود که در کجا قرار داری. جهت یاد آوری،...

میرباقر صداقی:یاد آوری کتاب قانون مجاهدین , قوانین مناسبات مجاهدین

یاد آوری کتاب قانون مجاهدین , قوانین مناسبات مجاهدین میر باقر صداقی، ایران ستارگان، سوئیس، هفتم سپتامبر ۲۰۱۶:…  امروز وقتی وابستگی و مزدوری مجاهدین را...

عبدالکریم ابراهیمی: نشستهاى سرکوب موسوم بِه “دیگ” بعد از سرنگونى صدام

نشستهاى سرکوب موسوم بِه “دیگ” بعد از سرنگونى صدام  عبدالکریم ابراهیمی، ایران فانوس، سی ام اوت ۲۰۱۶:… واقعا حرفى براى گفتن نداشتم و این اوباشگرى ادامه...