خانه مجاهدین خلق زنان ذوب شده در رهبر

زنان ذوب شده در رهبر

“شورای رهبری” است یا همان “شوربای رهبری”؟

“شورای رهبری” است یا همان “شوربای رهبری”؟  س. ه. بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، نهم ژوئن ۲۰۱۷:… بالای سن همونجایی که با زنش مریم (البته خود...

سهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی

سهیلا دشتی مرید و مجیز گوی رجوی (حقوق شهروندی زنان در مجاهدین خلق و عربستان سعودی) زنان ایران، بیست و هفتم می ۲۰۱۶:…  من شرط...