Free Porn
xbporn
خانه مجاهدین خلق آینده مجاهدین خلق

آینده مجاهدین خلق

روزهای تاریک بغداد ، خاطرات محمد حسین سبحانی ، قسمت اول ـ مقدمه

من اعتقاد دارم که سیاست ها و استراتژی سازمان مجاهدین یکی از موانع اصلی در روند برقراری دمکراسی و آزادی در ایران می باشد....

تحریم های آمریکا با هدف ایجاد جنگ نیابتی درخاورمیانه است !

 ترامپ در پی نا امن کردن جهان و تبلیغ امریکا بعنوان امن ترین کشور جهان برای جلب سرمایه هاست. در همین چارچوب او بدنبال...

جهانی: آیا برای فرقه رجوی راه برون رفتی از این وضعیت وخیمی که دارد متصور می باشد؟

آیا برای فرقه رجوی راه برون رفتی از این وضعیت وخیمی که دارد متصور می باشد؟  علی جهانی، وبلاگ آیینه، دوازدهم دسامبر ۲۰۱۶:… بله زمانی رجوی...

علی جهانی: چه آینده ای برای فرقه رجوی متصور است؟

چه آینده ای برای فرقه رجوی متصور است؟  علی جهانی، وبلاگ آیینه، سی و یکم اکتبر ۲۰۱۶:… به نظر بنده سازمان مجاهدین خلق ایران که روزی...

آیا مى توان به تغییر عملکرد سازمان مجاهدین خلق ایران امیدوار بود؟

آیا مى توان به تغییر عملکرد سازمان مجاهدین خلق ایران امیدوار بود؟ ف. م. سخن، خبرنامه گویا، دوم اکتبر ۲۰۱۶:… یکى از موفقیت هاى بزرگ...