خانه عبدالرضا رستمی

عبدالرضا رستمی

جواب به دروغهای رجوی در نوشته ای باسم عبدالرضا رستمی کیست؟

در آلمان مجددا بعد از خیمه شب بازی انقلاب ایدئولوژیک جذب سازمان شدم. و بعد از طی مراحل پناهندگی از آلمان به فرانسه اعزام...