محمد علی یکتا

دل نوشته محمدجواد یکتا به برادر اسیرش در آلبانی

خیلی نگران برادرنازنینم هستم که نکند که درکشورآلبانی نیزکمافی السابق دراسارت رجوی باقی بماند ونتواند به زندگی آرام ولذت بخش خود به دورازتشکیلات مافیایی...